Username:
  Password:
   
     
כללים לאישור חזרה על קורסים: תואר ראשון, מדעי החיים

(המסמך כתוב בלשון זכר לצורך קלות ניסוח ומתייחס הן לנשים והן לגברים).

1. ממוצע אקדמי תקין, אין עיכוב הרשמה, אין תנאים להרשמה באותו סמסטר

2. ניתן להירשם לקורס אחד בסמסטר ומקסימום 4 קורסים לכל התואר

3. חייב להיות הפרש של לפחות 10 נקודות בין ציון הקורס לבין הממוצע לטובת הממוצע

4. יש לשלוח את הבקשות להרשמה לקורסים ליו"ר ועדת הוראה מחלקתית דרך האתר ובהתאם להוראות המפורטות בהודעה שתשלח בנושא בכל סמסטר

5. הרשמה לקורסים תתאפשר רק בכפוף לזמינות מקום פנוי לאחר הרישום הרגיל